Przedszkole nr 43  Koniczynka w Gdańsku, to przedszkole z wieloletnią tradycją, działające od 1964 roku (w obecnej lokalizacji od 1993 roku). Zapewniamy opiekę dzieciom od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 do 17.00.

       Dysponujemy przedszkolnym placem zabaw. Tworzymy przyjazną, domową atmosferę, w której dziecko bawi się i uczy, nabywa umiejętności. W swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej bazujemy nie tylko na zdobytym doświadczeniu, wykorzystujemy również nowatorskie formy i metody pracy. W 2018 roku Przedszkole 43 uzyskało Certyfikat Przedszkola Daltońskiego.

       Praca Planem Daltońskim oparta jest na budowaniu w wychowankach własnej wartości, wrażliwości, aktywności, samodzielności, otwartości, kreatywności refleksji i twórczego myślenia. Dbamy o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, rozwijamy zainteresowania, umożliwiamy wyrównanie szans edukacyjnych, by każde z dzieci odniosło sukces na miarę swoich możliwości.

       Oferujemy zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego od 8.00 do 13.00 oraz naukę języka angielskiego i religii. Proponujemy także zajęcia odpłatne zgodne z zainteresowaniami dzieci w danym roku szkolnym. Są to np. zajęcia taneczne, rytmika, piłka nożna, język angielski itp.

       Od września 2019 roku Przedszkole nr 43 mieści się w dwóch lokalizacjach: trzy oddziały przedszkolne w budynku przy ul. Słabego 2 oraz trzy oddziały w budynku SP7 przy ul. Słabego 6. Dzieci korzystają z posiłków przygotowywanych przez przedszkolną kuchnię.

Misja Przedszkola

Naszym celem jest przedszkole, w którym oprócz rodzinnej atmosfery i zabawy, cały czas poświęcony jest wszechstronnemu rozwojowi umysłowemu i fizycznemu dziecka. Kształtujemy jego wyobraźnię, a także społeczną i emocjonalną dojrzałość. Uczymy szacunku do drugiego człowieka, oraz wzajemnej akceptacji dla indywidualnych cech innego dziecka – czyli koleżeństwa. Staramy się wspomagać je w codziennych trudach, a nie wyręczać. Jest u nas ciepło, przytulnie, przyjaźnie, kameralnie – po prostu rodzinnie.

„Każde dziecko może osiągnąć sukces na miarę jego możliwości”

Przedszkole jest przyjazne dziecku, aktywne w działaniu

Otwarte na inicjatywy nauczycieli i  rodziców.

 

Nasze Przedszkole:

 1. Przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych,
 2. Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców,
 3. Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań,
 4. Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata,
 5. Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia,
 6. Wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania,
 7. Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka,
 8. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska,
 9. Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami,
 10. Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka,
 11. Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej,
 12. Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności,
 13. Oferuje pomoc psychologiczną i logopedyczną.
 14. Program Przedszkola

Celem przedszkola jest wychowanie ludzi przedsiębiorczych, śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu, mających dobry kontakt z otoczeniem i z samym sobą; ludzi czujących się dobrze we współczesnym świecie.

Edukacja przedszkolna

 • wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
 • udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. (przedszkole posiada stały kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, a w ramach WWR z logopedą, psychologiem i pedagogiem,
 • sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
 • współdziała z rodziną poprzez pomaganie jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej, dwa razy w roku organizowane są spotkania semestralne, podsumowujące rozwój dziecka;
 • stwarza możliwość nawiązania stosunków społecznych poza środowiskiem rodzinnym,
 • zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 • uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka,
 • troszczy się o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • stwarza warunki do rozwijania samodzielności, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 • rozwija wrażliwość moralną,
 • kształtuje umiejętności obserwacji, ułatwia rozumienie zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 • rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 • rozwija wrażliwość estetyczną, tworzy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 • zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania, działań i zachowań prozdrowotnych,
 • zapewnia każdemu wychowankowi warunki do wszechstronnego rozwoju określone w Konwencji Praw Dziecka.