RACHUNKI BANKOWE PEKAO S.A.

Opłaty za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia wnoszone są do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, na indywidualne numery kont wygenerowane dla każdego dziecka po podpisaniu umowy przez rodzica. Datą dokonania zapłaty jest data obciążenia rachunku rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą.

Szczegółowe informacje dostępne w pliku poniżej.