Przedmiot działania i kompetencje

Przedszkola Nr 43 w Gdańsku

Przedszkole Nr 43 w Gdańsku realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • Wspomaga rozwój i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, sześcioletniej szkoły podstawowej. 
 • Zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji 
  i bezpieczeństwa. 
 • Kieruje procesem wychowania i uczenia się dzieci w różnych sytuacjach 
  i okolicznościach. 
 • Realizuje dążenia dziecka do wypowiadania siebie w twórczości ruchowej, plastycznej, werbalnej i muzycznej. 
 • Zapewnia udział w zajęciach ruchowych, grach i zabawach, rozwijających sprawność fizyczną dzieci. 
 • Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej. 
 • Zapewnia wszechstronną opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków. 
 • Wobec rodziców pełni funkcję doradczą i wspierającą ich działania wychowawcze: pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, informuje na bieżąco o postępach dziecka i uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu. 
 • Organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną. 
 • Umożliwia dzieciom naukę religii i zapewnia wychowanie w duchu tolerancji religijnej.